เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

*โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เรื่อง เลื่อนเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ(on site)เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

*โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เรื่อง เลื่อนเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ(on site)เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 เลื่อนเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ(on site)เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Share on Line
Share on Pinterest