เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ขอปิดการให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว

{#AddEmoticons04234}เนื่องด้วย เทศบาลตำบลทุ่งคลี ได้ตรวจพบว่ามีบุคลากรเป็นกลุ่มเสี่ยงระดับต่ำ ซึ่งเกิดจากการเข้าไปในพื้นที่ที่มีบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ต้องมีการกักตัวพนักงานและเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายราย

                   ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเพื่อความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่ทุกจุดอย่างละเอียด เทศบาลตำบลทุ่งคลีจึงขอแจ้งปิดการให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2564 หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  (062) 573 3249  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

Share on Line
Share on Pinterest