เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เรื่อง เลื่อนเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (on site) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เรื่อง เลื่อนเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (on site) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 (COVID-19)

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและความปลอดภัยของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี จึงขอประกาศเลื่อนเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (on site) และจะดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 กรกฎาคม 2564 และขอความร่วมมือผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งขอให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านช่วยกวดขันดูแลนักเรียนทบทวนบทเรียนทำแบบฝึกหัดอยู่ที่บ้าน

Share on Line
Share on Pinterest