เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี แจ้งเรื่อง ปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี แจ้งเรื่อง ปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๕/2๕๖๔ ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน ๒๕๖๔ ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/783 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ซึ่งในระหว่างสถานศึกษาต้องปิดการเรียนการสอนดังกล่าว หากมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอน ให้มีการจัดในรูปแบบที่เหมาะสมตามที่สถานศึกษากำหนด โดยปรับการเรียนการสอนตามหน่วยการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใบงานฝึกทักษะ

Share on Line
Share on Pinterest