เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งคลี ร่วมแสดงความคิดเห็นการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งคลี ร่วมแสดงความคิดเห็นการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเทศบาลตำบลทุ่งคลี ได้นำเข้าจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยเปิดโอกาสให้บคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางให้บุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งคลี เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน -31 พฤษภาคม 2564 โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานผ่าน URL https://itas.nacc.go.th/go/iit/mn8tdn

Share on Line
Share on Pinterest