เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ### ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งคลี ###

ข่าวประชาสัมพันธ์ ### ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งคลี ###

         ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น. ซึ่งขณะนี้เทศบาลตำบลทุ่งคลีได้นำบัญชีรายชื่อของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/5) บัญชี 3 ให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหน่วยเลือกตั้งได้ปิดประกาศและประชาสันพันธ์ให้ทุกท่านได้ไปตรวจรายชื่อ หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อของบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ–ถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย โดยแจ้งภายในวันที่ 17  มีนาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศเทศมนตรี ได้ที่

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

โดยใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลักก็จะทราบถึง

- สิทธิการเลือกตั้ง

- อยู่เขตไหน?

- ลำดับที่ ?

- หน่วยเลือกตั้งไหน ?

Share on Line
Share on Pinterest