เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว428 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ปี 2564 (กองคลัง)

หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว428 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ปี 2564 (กองคลัง)

Share on Line
Share on Pinterest