เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เรื่อง ให้ปิดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เนื่องจากเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เรื่อง ให้ปิดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เนื่องจากเหตุพิเศษ

ตามที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งแนวทางมาตรการเฝ้าระวังและวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสถานศึกษาในสังกัดเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด ตลอดจนวางมาตรการในการป้องกันมิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรคนั้น

           เทศบาลตำบลทุ่งคลี พิจารณาแล้วเห็นว่าจากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังกล่าวตามหนังสือ มท.0816.3/ว 01 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 เรื่อง การปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ระลอกใหม่

           ดังนั้น เทศบาลตำบลทุ่งคลี จึงประกาศปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Share on Line
Share on Pinterest