เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

มท.มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว3843 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง แจ้งแนวทางการลดภาษี ตาม พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทพ.ศ.2563 ให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป พร้อมแสดงตัวอย่าง วิธีการกรอกคำอธิบายกรณีลดภาษี และบรรเทาภาระภาษี

มท.มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว3843 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง แจ้งแนวทางการลดภาษี ตาม พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทพ.ศ.2563 ให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป พร้อมแสดงตัวอย่าง วิธีการกรอกคำอธิบายกรณีลดภาษี และบรรเทาภาระภาษี / วิธีการคืนเงินภาษีที่รับชำระไว้เกิน

Share on Line
Share on Pinterest