เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งคลี ร่วมแสดงความคิดเห็นการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งคลี ร่วมแสดงความคิดเห็นการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งคลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเทศบาลตำบลทุ่งคลี ได้นำเข้าจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซึ่งหมายถึงบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี/เลขานุการนายก ฝ่ายนิติบัญญัติ ประธานสภาเทศบาล/รองประธานสภาเทศบาล/เลขานุการสภา/สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายประจำ ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการ ทุกกอง/ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกมิติของหน่วยงาน และให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายครบถ้วนตามตัวชี้วัด จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางให้บุคลากรตามข้างต้นเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -31 กรกฎาคม 2563 โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานดังนี้

1. ผ่าน URL https://itas.nacc.go.th/go/iit/mn8tdn

2. ผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR-Code) ด้านล่างนี้

Share on Line
Share on Pinterest