เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์การบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเทศบาลตำบลทุ่งคลี

ประชาสัมพันธ์การบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเทศบาลตำบลทุ่งคลี ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และสามารถใช้บริการหรือสืบค้นข้อมูลข่าวสารของทางราชการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ภาบในหน่วยงานและลำดับขั้นตอนในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ดังนี้

 

Share on Line
Share on Pinterest