เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

บัญชี การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 ใบโอนเลขที่ 5/2560 โอนครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งคลี

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งคลี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Share on Line
Share on Pinterest