เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตาบลทุ่งคลี เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชาระภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจาปี พ.ศ.2561 ต่อพนักงานประเมิน

ประชาสัมพันธ์  ประกาศเทศบาลตาบลทุ่งคลี เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชาระภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ประจาปี พ.ศ.2561 ต่อพนักงานประเมิน

Share on Line
Share on Pinterest