เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศแจ้งเตือนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้าย ประจำปี 2562

ด้วยขณะนี้ ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบภาษีป้าย ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562  ถึง 31 มีนาคม 2562  นั้น  

เทศบาลตำบลทุ่งคลี จึงขอแจ้งผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ทำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย และชำระภาษีดังกล่าวต่อไป

Share on Line
Share on Pinterest