เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งคลี เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลทุ่งคลี

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งคลี เรื่อง  ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก   หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลทุ่งคลี

Share on Line
Share on Pinterest