เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

คำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลีให้รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลีรักษาราชการแทน

Share on Line
Share on Pinterest