เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยโรดเอดส์

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนกันยายน 2559 ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

Share on Line
Share on Pinterest