เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ก.ย. 2564 สพ 0023.5/ว 18332 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
23 ก.ย. 2564 สพ 0023.3/2714 การติดตั้งสัญญาณ DLTV (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2564 สพ 0023.3/ว2713 เร่งรัดติดตามการนิเทศ ศพด. (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2564 สพ.0023.5/ว2679 แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ส.ค.64 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2564 สพ0023.2/ว 18296 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2564 สพ0023.3/ว2708 การให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2564 สพ 0023.3/ว 18266 ขอส่งหนังสือ "คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2564 สพ 0023.5/ว 18328 แจ้งปิดบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2564 สพ0023.2/ว 18242 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2564 สพ 0023.3/ว18218 ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนเทศบาล พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest